Gonda Fotografie

Algemene voorwaarden

Bij het laten uitvoeren van een opdracht door Gonda Fotografie gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

Factuur en betaling
Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Gonda Fotografie, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. 

Bruidsreportages worden in drie evenredige termijnen betaald. Termijn 1 direct na boeking van de bruidsreportage, termijn 2 vier weken voor de bruiloft en termijn 3 bij oplevering van de foto’s, maar voor de levering van het trouwalbum. 

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Gonda Fotografie is na verloop van de genoemde termijn van 7 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien Gonda Fotografie bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de klant gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,-. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

Indien de klant met de betaling jegens Gonda Fotografie in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.  


Producten
Fotoproducten (afdrukken, albums, fotoboekjes, canvassen etc) kunnen niet geruild worden, noch wordt er geld teruggeven. 

Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden, dient de klant dit binnen 2 dagen na ontvangst per email kenbaar te maken aan Gonda Fotografie.

Gonda Fotografie werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en -correcties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden.

Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. Gonda Fotografie is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Bij aankoop van de hoge resolutie digitale bestanden is Gonda Fotografie niet verantwoordelijk voor afwijkende kleuren wanneer de fotoproducten elders besteld worden. Enkel bij bestellingen verwerkt door Gonda Fotografie kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.  

Annulering
Annuleren kan alleen schriftelijk of per email.

Annuleren van een fotosessie dient maximaal 14 dagen voor de afgesproken datum van de fotosessie gedaan te worden. Bij een annulering later dan 14 dagen voor de datum van de fotosessie dient de klant de volledige prijs van de fotosessie te betalen. 

Bij het annuleren van een bruidsreportage, nadat de bevestiging is getekend, dient de klant een bedrag van € 750,- te voldoen aan Gonda Fotografie. Hiervoor ontvangt de klant een factuur. Bij een annulering later dan 30 dagen voor de bruiloft dient de klant de volledige prijs van de bruidsreportage te betalen.

Op bovenstaande bepalingen wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van annulering onder een geldige reden. Onder geldige redenen voor het annuleren van een fotosessie of bruidsreportage vallen ziekte van de klant, overlijden van de klant en/of naaste familieleden. 

Wanneer door de klant en Gonda Fotografie samen besloten wordt de afspraak te verplaatsen vanwege het slechte weer, dient binnen 5 werkdagen een nieuwe afspraak gepland te worden. Indien de klant binnen deze termijn geen nieuw voorstel doet of reageert op een voorstel van Gonda Fotografie voor een nieuwe datum, wordt dit als een annulering van de fotosessie gezien. De klant dient in dit geval de volledige kosten van de fotosessie te betalen. 

Auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust bij Gonda Fotografie.

Gonda Fotografie behoudt het recht foto’s te gebruiken op internet (zoals website Gonda Fotografie en social media) en in drukwerk (zoals flyers en visitekaartjes).  Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voorafgaand aan de fotosessie kenbaar te maken aan Gonda Fotografie.

Gonda Fotografie verkoopt de gemaakte foto’s nooit aan derden en geeft geen toestemming om  deze op enige wijze door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de klant.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel internetresolutie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Gonda 

Fotografie. Andere uitsneden of collage’s zijn niet toegestaan. Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding ‘Gonda Fotografie’ op of nabij de foto’s.  

Bij aanschaf van de hoge resolutie digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor  eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële doeleinden te gebruiken, door  te verkopen en/of te publiceren in gedrukte media.  

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gonda Fotografie.

Gonda Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of social media.

Bij inbreuk op het auteursrecht van Gonda Fotografie, zoals beschreven in bovengenoemde situaties, maar ook op mogelijke andere wijzen dient de klant een boete te betalen van € 1000,-. Daarnaast dient de klant op eerste verzoek van Gonda Fotografie de inbreuk op te heffen. Indien dit niet per ommegaande gebeurt, is Gonda Fotografie gerechtigd de boete meermaals op te leggen met een maximum van € 5.000,-. Bovenstaande laat onverlet dat Gonda Fotografie aanvullend schadevergoeding kan vorderen.

Klachten
Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen  na levering van de fotoproducten schriftelijk aan Gonda Fotografie worden medegedeeld. Gonda Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Aansprakelijkheid

Bij opdrachten kan Gonda Fotografie nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

Geschillen beslechting
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Gonda Fotografie en de klant, daaronder begrepen die welke slechts door één van hen als zondanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien Gonda Fotografie en klant niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gonda Fotografie is gevestigd.